Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
"Prodávající" je Nunu Nana Hedvika Poštulková, Hradecká 39, Opava 1, 74601  IČ: 61610968
"Kupující" je subjekt který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

2. Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
  
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem, pokud není uvedeno jinak.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Kupujícího žádáme o uvedení následujících informací:

  • číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v emailu
  • popis závady a jejích projevů
  • doklad o vlastnictví zboží – fakturu, dodací list 

 

Stálobarevnost materiálu závisí na podmínkách v jakých je výrobek používán, na intenzitě slunečního záření a vlhkosti vzduchu. Změna barvy takové tkaniny není důvodem k reklamaci. 

Změna barvy způsobené propocením výrobku není důvodem k reklamaci.

Přirozená vlastnost některých námi použitých materiálů (především merina), jako je tvorba žmolků, není důvodem k reklamaci.

Drobné detaily na dodaném zboží se mohou oproti fotografii lišit (kalibrace monitoru či telefonu). Je dobré se v případě nejasností obrátit na náš email nununana@centrum.cz nebo na telefonní číslo 608/445020 - rádi Vám potvrdíme barvy a odstíny. 

3. Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují písemným podáním reklamace na e-mail nununana@centrum.cz, nebo na adrese: Petra Kulagová, U černého mlýna 4, Opava Komárov, 74770.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Při oprávněné reklamaci hradíme zákazníkovi náklady za poštovné v nejnižším možném způsobu zaslání.
  
Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě nesprávného používání výrobku.
Zboží k reklamaci prosím zasílejte pouze čisté, špinavé zboží nemusí prodávající opravit.

4. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
Tento reklamační řád nabyl platnosti dne 1.1.2020.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.